Amit Goyal

  • Amit Goyal

    Senior Manager Investments, DEG